รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3นายพยอม วงษ์พูล 0-5536-1115 
110นครไทยวิทยาคมนายทวีป เคลือบพ่วง   
111บ้านหนองน้ำสร้าง    
112บ้านหนองลานนางสาวปทุมพร รอดกระต่าย   
113บ้านหนองกะท้าวนายสุวัฒน์ สายยืด   
114บ้านนาโพธิ์นาจานนายอิทธิพล สุขรัง   
115บ้านแก่งหว้าแก่งไฮนายกระจ่าง ศรีทอง   
116บ้านนาหนอง    
117บางยางพัฒนานายนิกร ซุมพุ่ม   
118บ้านน้ำตาก    
119บ้านหลังเขานายสุทิพย์ สุราษฎร์มณี   
120บ้านแยงนายบรรยา มิ่งแก้ว   
121บ้านเข็กใหญ่นางสาวกานต์รวี ศรีทอง   
122เกษตรสุขราษฎร์บำรุงนายธิติพันธุ์ จันแปงเงิน   
123บ้านถ้ำพริกนายศุภากร ธรรมศุภโกศล   
124บ้านหนองหินนางราตรี เงื่องจันทอง   
125ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยานางธีรนุช สุเทียนทอง   
127บ้านโป่งกะเฌอนายพีรพงษ์ คงหนองลาน   
128บ้านห้วยตีนตั่งนายสังวาล ยะทา   
129บ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่องกล้าวิทยา)    
130บ้านห้วยน้ำไซ    
131บ้านท่าหินลาดนางสาวนลินี กามะ   
132ประชาสงเคราะห์พิทยานายศุภกร สุทธิ   
133กัลยาณิวัฒนา 1นางสาวนภัทรภร เย็นขัน   
134บ้านนาไก่เขี่ยนายสุรเดช สุขเครือเกิด   
135บ้านน้ำลอมสิบตำรวจโทหัทพงษ์ บุญมีจิว   
136บ้านนาคล้ายนางสาวศิวานิส แจ่มโถง   
137ภูขัดรวมไทยพัฒนานายสมพร จันดาหาร   
138บ้านนาเมืองนางนภาพร ชัยสมบัติ   
139บ้านนาฟองแดงนายปิยพงษ์ เมืองสนธิ์   
140บ้านนาขุมคัน    
141บ้านนาทุ่งใหญ่    
142บ้านบุ่งผลำ    
143บ้านน้ำกุ่มนายอุเทน นะมิตร   
144บ้านนาแฝก    
145บ้านแก่งทุ่งนางสาวรติยา มาฉิม   
146บ้านบุ่งตารอดนางสาววิภาวณีย์ เพ็ชรครุฑ   
147บ้านบุ่งปลาฝา    
148บ้านกกม่วง    
149บ้านน้ำพริกนายบุญส่ง ตุ่นเงิน   
150บ้านยางโกลน    
151ชุมชน 17 บ้านนาตาดีนายสุรพล บุญเกิด   
152สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงนางสาวปรียาภา จันเครือดี   
153บ้านป่ารวกนางอารีย์ ไก่แก้ว   
154บ้านน้ำเลานายไพรบูรณ์ บุญอาจ   
155บ้านบ่อโพธิ์    
156บ้านหนองกระดาษ    
157บ้านป่าซ่านนายวรวิทย์ มาดิษฐ์   
158บ้านพร้าวนายสถิตย์ พัวพัน   
159บ้านห้วยทรายทองนายสุจิน ธนะสัมบัน   
160บ้านน้ำคลาด    
161วิทยสัมพันธ์นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์   
162บ้านป่าคาย    
163บ้านห้วยเฮี้ยนางนงลักษณ์ จีนภักดี   
164บ้านห้วยกอกพัฒนา    
165ศิริราษฎร์พัฒนานายธรรมศักดิ์ รินทะ   
166บ้านลาดคื้อนางสาววันเพ็ญ ยศตุ้ย   
167บ้านห้วยทรายเหนือนายสาริน สงศิลาวัต   
203บ้านป่าแดงนายแสวง เมฆแสงสี   
204บ้านน้ำภาคน้อยนางราตรี มีแหยม   
205บ้านห้วยเหินนางสาวจำปี เครื่องเนียม   
206บ้านนาล้อมนายเกษม สารมโน   
207บ้านชาติตระการนายจตุพงศ์ สายอรุณ   
208บ้านนาเปอะ    
209บ้านปากรองนายอภิศักดิ์ แตงอ่ำ   
210บ้านนาจานนายนวภัทร แสงปัญญา   
211บ้านสวนเมี่ยงนายธวัชชัย บัวดี   
212บ้านห้วยช้างแทงนายอดุล บุญไทย   
213บ้านหนองขาหย่างว่าที่ร้อยตรีพิษณุ สุขสมบูรณ์   
214บ้านห้วยหมากหล่ำ    
215บ้านโคกใหญ่นายฉัตรชัย สัจจา   
216บ้านแก่งบัวคำ    
217ชุมชนวัดบ้านดงนายสมริด จำนงค์ศรี   
218บ้านน้ำทองน้อยนางสาวอริษา คำวันดี   
219บ้านห้วยน้ำปลา    
220บ้านนาหล่ม    
221บ้านเนินทองนายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์   
222บ้านเนินสุวรรณนางสาวสุกัญญา คอนสาร   
224บ้านนาตอน    
225บ้านขุนน้ำคับนายวิราช น้อยศิริ   
226บ้านขวดน้ำมัน    
227วัดบ่อภาคนายอนันต์ แก้วแจ่ม   
228บ้านน้ำจวงนางพิมาศ ขันเกษตร   
229บ้านร่มเกล้านางสาวปพิชญาดา เนตรแสงสี   
230บ้านท่าสะแกนายสุรัตน์ จันทะคุณ   
231บ้านห้วยท้องฟานว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์   
232บ้านขอนสองสลึง    
304วัดห้วยดั้งนายชาญยุทธ ด่านสัมฤทธิ์   
305วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)นางสาวอภิชญา ยอดทองดี   
306ศึกษากุลบุตรนายชัยพล กันศิริ   
308วัดนาขุม    
309วัดเมมสุวรรณาราม    
310วัดท่าช้าง    
311วัดหนองหม้อแกง    
312ราษฎร์สามัคคีนายสมมาทร ยอดเกตุ   
313ประชาสามัคคีนายสำเนา ยาสุด   
314ราษฎร์บำรุง    
315วัดวังมะด่านนายฉัตรชัย แก่นจรรยา   
316วัดย่านยาวประชานุกูล    
317วัดธรรมารามนายชาตรี ดากล่อม   
318ราษฎร์ศรัทธาวิทยานายณรงค์ อยู่ยังเกตุ   
319วัดวงฆ้อง    
320วัดท่าสี่ร้อย    
321วัดหัวเขาสมอคร้า    
322ชุมชนดิฎฐอำรุงนายศราวุฒิ สุพัฒน์   
324วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)นายมานัส ผิวพรรณ์   
325วัดหอกลอง    
326ประชาอุปถัมภ์    
327ศรีภิรมย์พิทยานายวัฒนา โยธา   
328บ้านบึงธรรมโรง    
329วัดคลองมะเกลือนายพูลสุข ต๊อดแก้ว   
330บ้านบุ่งวิทยานายรุ่ง จันทร์ทอง   
332บ้านบึงวิทยา    
333ผดุงวิทยานางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์   
334หนองสะแกประชานุกูลนางสาวเวียงฟ้า ไกรกิจราษฎร์   
335บ้านหนองไผ่    
336วัดเซิงหวายนางสาวพิสุทธินี กลัดนิล   
337วัดวังวนจ่าสิบเอกสมเจตน์ ยอดเพชร   
338บ้านคลองทำเนียบนางเพชรา ชาญฟั่น   
339บ้านหนองห้าง    
340วัดวังไม้แก่น    
341ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)นางสาวสิริกาญจน์ ใสยอด   
342วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)นายสุเทพ ศรีกล่ำ   
344บ้านหาดใหญ่นายสุพจน์ อินทสิทธิ์   
346วัดหางไหลนางจันทร์แรม ขุนทอง   
347วัดสนามไชย    
348มะต้องประชาสรรค์นางกุณฑลี ชัยนนถี   
349บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)นายอำนาจ ตินะมาตร   
350บ้านมะต้อง    
351วัดหนองมะคังนางพัชราวรรณ แย้มเสมอ   
352วัดทับยายเชียงนางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณ   
353ทับยายเชียงวิทยานายปัญญา แย้มเสมอ   
354วัดท้องโพลงนายยวน กองจิว   
355วัดทุ่งตาเปรี้ยวนางสาวรัตติยา คงรอด   
356วัดสมอสุวรรณารามนางสาวลักษณ์พร เข็มขัน   
357วัดวังงิ้วงามนายนรินทร์ ด้วงแดง   
358บ้านคลองตกวิทยานางวิรัตน์ เลิศแตง   
359วัดเขาน้อยนายธีระพงษ์ สุทธะ   
403บ้านเนินมะคึด    
404บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ   
405วัดโบสถ์นายกิจ พานทอง   
406บ้านคลองช้าง    
407วัดเสนาสน์นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์   
408บ้านหนองปลิงนายบรรเจิด สาลี   
409เขาไร่ศรีราชานางอนุยา บุญส่งแท้   
410ชุมชนบ้านท่างามนางสาวชฎาพร แองไว   
411วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)นางสาวพรปวีณ์ หนูทิม   
412วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)นางปวีณา เพ็งแสงทอง   
413บ้านท่ากระดุน    
414บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)นางสาวสายสุดา แสงปัญญา   
415วัดน้ำคบนายธงไทย บุตรที   
416แก่งบ้านยางป่าคายนายพลายงาม บุญญะ   
417บ้านน้ำหักนางสาวพชรกมล คำไวย์   
418วัดนาขามนายสุนัน แก้วมาก   
419บ้านแก่งเจ็ดแคว    
421วัดบ้านน้อยนางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย   
422วัดหินลาดนางนุชนาถ ชัยพันธุ์   
423บ้านท่าหนองปากพาน    
424บ้านห้วยเจียง    
425บ้านหนองกระบาก    
426ห้วยปลาไหล    
427วัดคันโช้งนายไพรวรรณ จันทร์หอม   
428บ้านน้ำโจนนายทรงศักดิ์ จันทร์ส่ง   
429บ้านแก่งคันนานายสุรชาติ คำอินทร์