ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุภาพรรณ เอมสมบุญกัลยาณิวัฒนา 1โรงเรียนนครไทย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
2นางธนิดา ลักษณ์รุจิวัดห้วยดั้งโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
3นางสาวนิตยา ทาอินบ้านเนินทองบ้านโคกวิยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
4นายสุภาวัฒน์ แสงคำมีบ้านขุนน้ำคับบ้านเนินไม้แดง สพป.พิษณุโลก เขต 2
5นางวิภาสิริ สีเดือนวัดทับยายเชียงโรงเรียนวัดอรัญญิก สพป.พิษณุโลก เขต 1
6นางสาวกาญจน์สิริ เกตุตรงวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)โรงเรียนวัดตาประขาวหาย สพป.พิษณุโลก เขต 1
7นางสาวสมโชค ติดเทียนวัดหางไหลโรงเรียนวัดสระโคล่ สพป.พิษณุโลก เขต 1
8นางสาวศศิธร ศรีกระจ่างบ้านร่มเกล้าโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป.พิษณุโลก เขต 1
9นางอัจฉรา ปิ่นทองวัดเขาน้อยโรงเรียนวัดะรรมเกษตร(เกษตราอนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต 1
10นางสาวนงลักษณ์ ทองเพ็งบ้านชาติตระการโรงเรียนบ้านย่านใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 1
11นางสาววราภรณ์ อภินันทโนบ้านน้ำจวงโรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.พิษณุโลก เขต 1
12นางสาวปทิตตา มหาธรณ์บ้านน้ำจวงโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
13ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ กลั่นปานบ้านเนินสุวรรณโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
14นางขวัญใจ มากเมืองบ้านเนินทองโรงเรียนวัดบ้านดง สพป.พิษณุโลก เขต 1
15นางพิชชาภา กล้าหาญบ้านแยงโรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พิษณุโลก เขต 1
16นางสาวรัตติยาพร ฟูแสงบ้านขุนน้ำคับโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป.พิษณุโลก เขต 1
17นางสาวมนภรณ์ พรรณพิพัฒน์บ้านสวนเมี่ยงโรงเรียนวีดมหาวนาราม สพป.พิษณุโลก เขต 1
18นางสาวมัลลิกา มะณีบ้านถ้ำพริกโรงเรยนบ้านคลองไม้แดง สพป.ตาก เขต 1
19นางสาวทิพย์จุฑา แดงพัดบ้านลาดคื้อโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต 1
20นายสมหวัง แสงบำรุงบ้านแก่งคันนาโรงเรียนวัดหนองยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2
21นางวรัชยา พริ้งเพลิดบ้านคลองตกวิทยาโรงเรียนบ้านสบสา สพป.พะเยา เขต 2
22นายนันทรณ์ สินเครือสวนบ้านบ่อโพธิ์โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
23นางสาวภัทธจารินทร์ กล้าหาญกัลยาณิวัฒนา 1โรงเรียนน้ำหนาว สพม. เพชรบูรณ์
24นายจารึก อุ่นไพรบ้านนาไก่เขี่ยลาออกจากราชการ 
25นางกานดา อุ่นไพรบ้านนาไก่เขี่ยลาออกจากราชการ 
26นางเพ็ญประภา    อินทร์โอภาสบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)ลาออกจากราชการ 
27นางวลัยพร แจ่มจุ้ยบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)ลาออกจากราชการ 
28นายวัฒนา คชนิลชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาลาออกจากราชการ 
29นางสาวชาลิณี น้อยสุภาพบ้านน้ำกุ่มโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม สพป.ชัยนาท
30นางศิริญญาพัทร ปัญญาใสธนกุลบ้านนาฟองแดงโรงเรียนบ้านไผ่โทน สพป.เลย เขต 3
31นางสาวขวัญใจ อินปาบ้านร่มเกล้าโรงเรียนบ้านสะปัน สพป.น่าน เขต 2
32นายองอาจ คงพิริยะนันท์บ้านป่าแดงโรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป.น่าน เขต 2
33นายวิเชียร พรหมไชยบ้านป่าแดงโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพปงเชียงใหม่ เขต 4
34ว่าที่ร้อยตรีกรฤทธิ์ บุญญานุกูลบ้านชาติตระการโรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3
35นายสุจริต จันทร์ต๊ะมาชุมชนวัดบ้านดงโรงเรียนบ้านป่าก้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
36นางกัลยา พวงดอกบ้านร่มเกล้าโรงเรียนบ้านป่ปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) สพป.แพร่ เขต 2
37นายพงษ์นรินทร์ ท่วมแก้วบ้านน้ำโจนโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต 2
38นายสุรศักดิ์ ยศปัญญาบางยางพัฒนาโรงเรียนบ้านซับไทรทอง สพป.นครราชสีมี เขต 3